Sign my
GuestBook

NS3300

Inventory

By now traditionally I  make a set of photos of the full inventory of the kit

  • just for the fun of it,
  • to acquaintaince myself with the kit,
  • to check if the kit is complete and
  • to share the contents of the kit with you to encourage you to pick up kit building if you haven't done so yet.
 

Inmiddels gewoontegtrouw maak ik een serie foto's van de de volledige inhoud van de kit

  • gewoon omdat het leuk is,
  • om mijzelf met de kit vertrouwd te maken,
  • om te zien of de kit compleet is,
  • en om de inhoud van de kit met u te delen om u aan te moedigen ook zelf aan het bouwen te slaan, als dat nog niet gebeurd is.

The box was by and large in good shape with little shelf wear.

Unfortunately the original price tag is indecipherable. I payed €225, which I guess to be about the original price. As it is increasingly hard to find unstarted kits I'm happy with the deal.

 

De doos was in goede staat met weinig opslagslijtage.

Helaas is het originele prijskaartje onontcijferbaar. Ik heb €225 betaald en ik schat dat dat ongeveer de nieuwprijs was. Omdat het steeds moeilijker wordt om een onaangeroerde kit te vinden ben ik tevreden met de koop.

 
The opened box with its simple instruction set   De geopende doos met zijn eenvoudige set instructies.
The boiler was an excellent casting with crisp detail   De ketel is een prachtig gietstuk met scherpe details
The footplate, though basically very well done, will need some work.   De voetplaat, hoewel in essentie goed uitgevoerd, zal het nodige werk vragen.
The stained etch work shows the age of the kit   Het aangeslagen etswerk laat de leeftijd van de kit zien
Frames   Frames
The coupling rods are split in two sections, as per the prototype, giving the option of springing the loco.   De koppelstangen zijn gedeeld, zoals bij het voorbeeld, en dat schept de mogelijkheid om de lok geveerd uit te voeren.
According to Dutch railroaders fora the NS3300 is a notorious bad runner. Advice: swap the motor and the gearbox for something decent. As the wheels are good old pizzacutters I might swap those as well.   Volgens Nederlandse modelbouwersfora is de NS3300 een slechte loper. Advies: vervang de motor en de tandwielkast voor iets fatsoenlijks. De wielen zijn ook nogal fors uitgevallen dus ik overweeg die ook te vervangen.
Various white metal castings. Some of them like the head lamps will be replaced by Philotrain lost wax brass castings.   Diverse wit metalen delen. Sommige daarvan, zoals de lampen, zal ik vervangen door gegoten messingdelen van Philotrain.
The driver cab (left) with the characteric heart-shaped front windows   Het machinistenhuis (links) met de karakteristieke hartvormige frontramen
And finally the brass jewellery   En tenslotte de messing juwelen
     
My first inmpression is that the kit won't be too difficult. After all I already built an AD60 and this loco has no outside valve gear.   Mijn eerste indruk is dat de kit niet al te ingewikkeld is. Tenslotte heb ik al een AD60 gebouwd en deze lok heeft geen buitenliggend drijfwerk